Sjeverozapadno od gradske jezgre Grada Novigrada nalazi se poluotok Mujela, u potpunosti neizgrađeno područje koje se danas koristi u poljoprivredne svrhe. Tu je planirana izgradnja polivalentnog sportsko rekreacijskog centra sa slijedećim sadržajem: golf vježbalište, streličarske staze i polja za bavljenje streljaštvom, dječje igralište, trim staze te biciklističke staze. Elaborat zaštite okoliša izrađen je u svrhu provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te ishođenja Rješenja Ministarstva zašitite okoliša i prirode.

Izgradnja polivalentnog sportsko rekreacijskog centra Mujela Porat obuhvaća cijeli niz aktivnosti koje izravno ili neizravno utječu na okoliš. Definiranjem utjecaja na okoliš i mjera zaštite okoliša, Ministarstvo zašitite okoliša i prirode je na temelju Elaborata zaštite okoliša kao stručne podloge, provelo Ocjenu o prihvatljivosti zahvata za okoliš te su predložene mjere zaštite okoliša koje je potrebno provoditi kako u fazi projektiranja i planiranja, tako i tijekom gradnje i korištenja.

Za zahvat je ishođeno Rješenje Ministarstva zašitite okoliša i prirode o prihvatljivosti zahvata za okoliš, čime je postupak Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš završen.