Pri projektiranju kružnog raskrižja i okolnih zelenih površina primijenjen je integralni pristup kojim su odvodnja otpadnih oborinskih voda, krajobrazno uređenje, arhitektonsko rješenje te dekorativna rasvjeta sagledani kao dijelovi cijeline, s primarnim ciljem osiguranja zaštite grada Pule od plavljenja.

Izvedbom projekta stvoren je prepoznatljiv identitet glavnog ulaza u grad te su, na tragu suvremenih trendova oblikovanja otvorenih površina u svijetu, stvoreni novi prostorni elementi i njihovi međuodnosi. Zelene površine većim su dijelom nastale kao nusprodukt sabirnih cesti koje se ‘ulijevaju’ u kružno raskrižje. Okolnu izgradnju koja se naslanja na kružno raskrižje uglavnom čine poslovne zgrade i trgovačke hale srednjih i većih gabarita, s iznimkom stambenog naselja sa zapadne strane (uz Mutvoransku ulicu).

Centralno locirano kružno raskrižje površine je oko 15.000 m2 te se koncept njegova oblikovanja sastoji od više funkcionalnih prstenova. Prvi funkcionalni prsten formiran je u pojasu širine 11,00 m od samog kolnog ruba kružnog toka prema njegovom središtu te on predstavlja prstenasti kišni vrt oblikovan kao grass swale koji prihvaća prvi oborinski dotok i u kojem se ostvaruje prirodno pročišćivanje. Drugi funkcionalni prsten čine nasip i prsten od čeličnih štapova, koji služe za ispuštanje vodene pare koja potom biva osvijetljena i tako čini tzv. svjetleću maglicu koja se proteže cijelim opsegom kružnog toka. Na pokosu nasipa posađene su biljke čija je primarna funkcija stabilizacija pokosa, a ujedno svojom bojom i teksturom naglašavaju ideju projektiranog rješenja. Odabrane su dvije vrste bršljana (Hedera helix i Hedera algeriensis) te vinka (Vinca minor). Nasip kontinuirano prati liniju kružnog toka, a prekinut je servisnom cestom u sjevernom dijelu. Treći funkcionalni prsten predstavlja središnji dio kružnog raskrižja, u kojem su izvedene dvije lagune i jedna mokra laguna u kojima se, nakon prvog dotoka i obrade na grass swale-u, odvija još jedno dodatno (rezervno) pročišćavanje onečišćene oborinske vode.

Između stambenog naselja sa zapadne strane (uz Mutvoransku ulicu) i prometnice kružnog toka s istočne, izvedena je zelena tampon zona. Ona, upotpunjena svim potrebnim parkovnim sadržajima, uz funkciju zbrinjavanja onečišćene oborinske otpadne vode, ima i boravišnu funkciju. Lagunu, izvedenu u središtu zone, omeđuje šetnica koja ujedno predstavlja i servisnu cestu, a završno je obrađena sipinom tj. mješavinom od stabilizirane kamene rizle. Osim lagune, uz zapadni rub zone izveden je otvoreni jarak za odvodnju suvišne vode koji se proteže cijelom dužinom zone, a premoštenja jarka na dva mjesta osiguravaju pristup zoni. Pokosi jarka stabilizirani su sadnjom vrste Lythrum salicaria. S druge strane jarka, uz Mutvoransku ulicu, izvedeno je parkiralište sa tridesetak parkirnih mjesta. Radi vizualnog odvajanja od prometnice, uz sadnju biljnog materijala izvedene su i modelacije terena max. visine oko 3 m. Biljne vrste posađene u obuhvatu ove tzv. tampon zone su: grmlje vrsta Photinia x fraserii, Teucrium fruticans, Cornus alba ‘Sibirica’, Pitosporum tobira ‘Nana’, Santolina chamaecyparissus, Lavandula officinalis, Rosmarinus officinalis, Myrthus communis, Vinca minor, Lythrum salicaria, te drveće vrsta Sophora japonica, Liquidambar styraciflua, Quercus ilex, Paulownia tomentosa, Pinus pinea, Celtis australis, Cornus nuttalli. Travnjak prekriva površinu od 6000 m2.

Unutar zelenih površina spontano nastalih pružanjem prometnih pravaca iz pravca rotora prema sjeveru, te iz pravca rotora prema jugu, uz dominantne kišne vrtove, površine čine travnjak i trajnice te modelirani zemljani nasipi. Unutar kišnih vrtova posađene su slijedeće biljne vrste: Lythrum salicaria, Geum coccineum, Rudbeckia hirta, Solidago rugosa ‘Fireworks’, Buddleia sp., Echinacea purpurea, Aster divaricatus.