Na jugozapadnoj strani istarskog poluotoka, u uvali Paltana na području naselja Banjole, planirana je sanacija i dogradnja luke posebne namjene županijskog značaja – sportske luke ‘Pod liom’, ukupnog planiranog kapaciteta od 100 vezova. Elaborat zaštite okoliša izrađen je u svrhu provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te ishođenja Rješenja Ministarstva zašitite okoliša i prirode.

Sanacija i dogradnja sportske luke ‘Pod liom’ obuhvaća pored građevinskih radova i cijeli niz ostalih aktivnosti koje izravno ili neizravno utječu na okoliš. Definiranjem utjecaja na okoliš i mjera zaštite okoliša, Ministarstvo zašitite okoliša i prirode je na temelju Elaborata zaštite okoliša kao stručne podloge, provelo Ocjenu o prihvatljivosti zahvata za okoliš te su predložene mjere zaštite okoliša koje je potrebno provoditi kako u fazi projektiranja i planiranja, tako i tijekom gradnje i korištenja.