U sjeveroistočnom dijelu pulskog lučkog kompleksa, nedaleko od samog središta grada, nalazi se lokacija toponima Mandrač na kojoj se planira postavljanje 8 plutajućih gatova ukupnog kapaciteta 195 vezova za plovila duljine do 10 m. Elaborat zaštite okoliša izrađen je u svrhu provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te ishođenja Rješenja Ministarstva zašitite okoliša i prirode.

Planirani zahvat pored građevinskih radova podrazumijeva i cijeli niz ostalih aktivnosti koje izravno ili neizravno utječu na okoliš. Definiranjem utjecaja na okoliš i mjera zaštite okoliša, Ministarstvo zašitite okoliša i prirode je na temelju Elaborata zaštite okoliša kao stručne podloge, provelo Ocjenu o prihvatljivosti zahvata za okoliš te su predložene mjere zaštite okoliša koje je potrebno provoditi kako u fazi projektiranja i planiranja, tako i tijekom gradnje i korištenja.

Za zahvat je ishođeno Rješenje Ministarstva zašitite okoliša i prirode o prihvatljivosti zahvata za okoliš, čime je postupak Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš završen.