Reciklažno dvorište namijenjeno privremenom skladištenju otpada sa područja Općine Fažana projektirano je kao prometno-manipulativna asfaltna površina sa svom pratećom infrastrukturom i opremom. Projektom je obuhvaćeno opremanje reciklažnog dvorišta odgovarajućim komunalnim spremnicima, press kontejnerima, ugradbenom cestovnom vagom, strojem za sabijanje otpada i strojem za usitnjavanje krupnog zelenog otpada. Projektirana je čelična nadstrešnica dimenzija 12 x 9 m, a planirano je i postavljanje montažnog objekta portirnice/mjeriteljske kućice kontejnerskog tipa.

Situacija građevinskog oblikovanja

Situacija sa tlocrtnim rasporedom planirane komunalne opreme

Situacija sanitarne i oborinske odvodnje, vodovodne i hidrantske mreže

Sintetski plan instalacija