Interventni helidrom za potrebe hitnog medicinskog prijevoza bolesnika projektiran je u jugoistočnom dijelu kompleksa Opće bolnice Pula. Planiran je kao armiranobetonska ploča kružnog oblika. Obzirom na okolne objekte unutar površina s ograničenjem prepreka, plato helidroma nije bilo moguće visinski smjestiti na kotu obližnjeg platoa Hitnog prijema, već je isti projektiran u nasipu. Pristup vozilima hitne medicinske pomoći osiguran je asfalt-betonskim kolnim pristupom. Projektom je obuhvaćeno priključenje helidroma na vodovodnu mrežu i odvodnja oborinskih voda. Predviđena su vizualna sredstva za navigaciju i opremanje helidroma rasvjetom i aeronautičkom signalizacijom.

Situacija građevinskog oblikovanja

Situacija oborinske odvodnje i vodovodne mreže