Na zapadnoj strani istarskog poluotoka, sjeverno od Poreča, nalazi se turističko – stambeno naselje Červar Porat sa istoimenom morskom lukom otvorenom za javni promet, unutar koje je planirana dogradnja mola ukupne duljine 50 m, kapaciteta 32 veza. Elaborat zaštite okoliša izrađen je u svrhu provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te ishođenja Rješenja Ministarstva zašitite okoliša i prirode.

Dogradnja mola u luci Červar Porat obuhvaća pored građevinskih radova i cijeli niz ostalih aktivnosti koje izravno ili neizravno utječu na okoliš. Definiranjem utjecaja na okoliš i mjera zaštite okoliša, Ministarstvo zašitite okoliša i prirode je na temelju Elaborata zaštite okoliša kao stručne podloge, provelo Ocjenu o prihvatljivosti zahvata za okoliš te su predložene mjere zaštite okoliša koje je potrebno provoditi kako u fazi projektiranja i planiranja, tako i tijekom gradnje i korištenja.

Za zahvat je ishođeno Rješenje Ministarstva zašitite okoliša i prirode o prihvatljivosti zahvata za okoliš, čime je postupak Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš završen.